Đầu trang

 

CHƯƠNG 4. SỰ VẬN CHUYỂN VẬT CHẤT TRONG CÂY

 

1. Khái niệm chung

2. Ḍng vận chuyển vật chất theo mạch gỗ

2.1. Cấu tạo mạch gỗ

2.2. Thành phần của dịch mạch gỗ

2.3. Chu tŕnh các chất khoáng trong cây

2.4. Động lực đẩy ḍng mạch gỗ

3 Ḍng vận chuyển theo libe

3.1. Cấu tạo của libe

3.2. Thành phần của dịch libe

3.3. Ḍng dẫn chất đồng hoá từ lục lạp

3.4. Cơ chế vận chuyển theo libe

3.5. Động lực đẩy ḍng mạch rây

4. Ḍng vận chuyển ngang trong thân cây

  

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 4

 

Sự vận chuyển và phân bố các chất hữu cơ trong cây là một chức năng sinh lư có vai tṛ đảm bảo khâu lưu thông, phân phối vật chất và quyết định việc h́nh thành năng suất kinh tế. Từ đó nắm được phương hướng phân bố và tích luỹ chất đồng hoá trong quá tŕnh sinh trưởng, phát triển của cây và sơ đồ vận chuyển từ nguồn (lá) đến nơi chứa (cơ quan tiêu thụ và dự trữ). Trên cở sở hiểu biết về chức năng vận chuyển và phân phối sản phẩm đồng hoá trong cây, để áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

1. Vai tṛ của sự vận chuyển và phân bố vật chất đối với hoạt động sống của cây và năng suất cây trồng?

2. Để cho quang hợp tiến hành thuận lợi th́ các sản phẩm quang hợp được vận chuyển ra khỏi lục lạp như thế nào?

3. Trước khi vào mạch libe để tham gia vận chuyển xa th́ các chất đồng hoá được vận chuyển trong các tế bào đồng hoá bằng cách nào?

4. Cấu trúc của hệ thống libe: Vai tṛ của các yếu tố cấu trúc trong hệ thống đối với chức năng vận chuyển chất hữu cơ?

5. Hăy chứng tỏ rằng, hệ thống libe là một tổ chức chuyên hoá cao cho sự vận chuển chất đồng hoá trong cây?

6. Hăy tŕnh bày một số quan điểm giải thích sự vận chuyển các chất đồng hoá trong libe?

                                                

Trang 1 2 3 4 5                          Về đầu trang