PHẦN THỰC HÀNH

 

CHƯƠNG 1. SINH LƯ TẾ BÀO THỰC VẬT

 

Bài 1. SINH LƯ TẾ BÀO THỰC VẬT

 

Thí nghiệm 1. Tế bào nhân tạo Traube

Thí nghiệm 2. Tính thấm của tế bào sống và chết

Thí nghiệm 3. Co nguyên sinh và phản co nguyên sinh

Thí nghiệm 4. Đo độ nhớt theo thời gian co nguyên sinh

Thí nghiệm 5. Đo độ nhớt bằng máy ly tâm

Thí nghiệm 6. Nhuộm màu tế bào sống ở độ pH khác nhau

 

Bài 2. SINH LƯ TẾ BÀO THỰC VẬT (tiếp theo)

 

Thí nghiệm 1. Xác định áp suất thẩm thấu của tế bào thực vật bằng phương pháp co nguyên sinh

Thí nghiệm 2. Xác định áp suất thẩm thấu bằng phương pháp so sánh tỷ trong dung dịch

Thí nghiệm 3. Xác định sức hút nước theo sự biến đổi kích thước mô

Thí nghiệm 4. Xác định sức hút nước theo sự thay đổi nồng độ dung dịch

Thí nghiệm 5. Xác định sức hút nước bằng phương pháp Refractomet

 

CHƯƠNG 2. TRAO ĐỔI NƯỚC

 

Bài 3. THOÁT HƠI NƯỚC

 

Thí nghiệm 1. Xác định vận tốc thoát hơi nước theo sự biến đổi của màu giấy cobanclorua

Thí nghiệm 2. Quan sát cơ chế đóng mở khí khổng dưới kính hiển vi

Thí nghiệm 3. Xác định định cường độ hút và thoát hơi nước ở cây

 

CHƯƠNG 3. DINH DƯỠNG KHOÁNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT

 

Bài 4. THÍ NGHIỆM TRỒNG CÂY TRONG MÔI TRƯỜNG NHÂN TẠO

 

Thí nghiệm 1. Trồng cây trong dung dịch

Thí nghiệm 2. Trồng cây trong vườn thực nghiệm

 

 Bài 5. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT DINH DƯỠNG TRONG CÂY

 

Thí ngiệm 1. Phân tích các nguyên tố khoáng bằng vi phân tích hoá học.

Thí nghiệm 2. Xác định thể tích của hệ rễ bằng phương pháp choán chỗ.

Thí nghiệm 3. Xác định bề mặt hấp phụ toàn bộ và bề mặt hấp phụ hoạt động của bộ rễ.

 

CHƯƠNG 4. SỰ VẬN CHUYỂN XA VẬT CHẤT TRONG CÂY

 

Bài 6.  XÁC ĐỊNH D̉NG VẬN CHUYỂN VẬT CHẤT TRONG CÂY

 

Thí nghiệm 1. Xác định áp suất rễ

Thí nghiệm 2. Quan sát ḍng vận chuyển theo mạch gỗ

Thí nghiệm 3. Quan sát sự ứ giọt của cây non ḥa thảo

 

CHƯƠNG 5. QUANG HỢP

 

Bài 7. HỆ SẮC TỐ CỦA LÁ CÂY

 

Thí nghiệm 1. Rút sắc tố ra khỏi lá cây

Thí nghiệm 2. Tính chất hóa học và quang học của diệp lục

Thí nghiệm 3. Định lượng diệp lục

Thí nghiệm 4. Tách sắc tố bằng phương pháp sắc kư trên giấy

 

Bài 8. XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM CỦA QUANG HỢP VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP

 

Thí nghiệm 1. Sự thải oxy trong quang hợp

Thí nghiệm 2. Quang hợp tạo tinh bột ngoài sáng

Thí nghiệm 3. Ảnh hưởng của chất lượng và cường độ ánh sáng tới quang hợp

 

Bài 9.  XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ QUANG HỢP

 

Thí nghiệm 1. Xác định cường độ quang hợp theo sự tích luỹ sinh khối

Thí nghiệm 2. Xác định cường độ quang hợp của cây thuỷ sinh bằng phương pháp đếm bọt khí

Thí nghiệm 3. Xác định cường độ quang hợp theo phương pháp Ivanov Coxovich

Thí nghiệm 4. Phát hiện đường và axít amin h́nh thành trong quang hợp

 

CHƯƠNG 6. HÔ HẤP

 

Bài 10. PHÁT HIỆN SỰ GIẢI PHÓNG CO2, HẤP THU O2 TRONG HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ HÔ HẤP VÀ HỆ SỐ HÔ HẤP

 

Thí nghiệm 1. Phát hiện CO2 thải ra trong hô hấp

Thí nghiệm 2. Hô hấp sử dụng khí oxy

Thí nghiệm 3. Xác định định cường độ hô hấp theo phương pháp Boysen – Jensen

Thí nghiệm 4. Xác định hệ số hô hấp

 

Bài 11.  XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH CỦA CÁC ENZYM TRONG HÔ HẤP

 

Thí nghiệm 1. Xác định hoạt tính enzym catalaza theo phương pháp của Bach và Oparin

Thí nghiệm 2. Xác định  hoạt tính enzym catalaza theo lượng oxy thải ra

Thí nghiệm 3. Xác định định hoạt tính enzym peroxydaza

 

CHƯƠNG 7. SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỰC VẬT

 

Bài 12. SỰ VẬN ĐỘNG CỦA THỰC VẬT

 

Thí nghiệm 1. Hướng sáng

Thí nghiệm 2. Hướng trọng lực

Thí nghiệm 3. Xác định miền sinh trưởng của rễ

 

Bài 13. CÁC CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG

 

Thí nghiệm 1. Ảnh hưởng của đỉnh bao lá mầm đến sinh trưởng của thân.

Thí nghiệm 2. Quan sát sinh trưởng của ống phấn.

Thí nghiệm 3. Ảnh hưởng của gibberellin đến sự nảy mầm của hạt

 

Bài 14. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN SỰ NẢY MẦM VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY MẦM

 

Thí nghiệm 1. Ảnh hưởng của nước và oxy đến sự trương và nẩy mầm của hạt

 

CHƯƠNG 8. TÍNH CHỐNG CHỊU CỦA THỰC VẬT

 

Bài 15. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA THỰC VẬT

 

Thí nghiệm 1. Xác định khả năng chịu mất nước của thực vật theo V.V.Grinenco, I.X. Poxpelova

Thí nghiệm 2. Xác định khả năng chịu mất nước (chịu hạn) theo khả năng giữ nước của lá (theo G.N.Ecmeev)

Thí nghiệm 3. Xác định khả năng chịu mặn theo mức độ chịu hoại v́ muối (theo L.I.Vigorov)

Thí nghiệm 4. Xác định khả năng chịu nóng theo phương pháp Maxcov